Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #b#gf0f0fcVn Vt Ci Хu#2
  115
  Thiên Long
  2
  #b#gf0f0fcHoa Ri Ca Pht#2
  80
  Thiên Long
  3
  #eecc005#Y#bNng Ma H
  46
  Thiên Long
  4
  #G#b#e3c33ccMy Ca Tri
  43
  Thiên Long
  5
  #G#b#e3c33ccTiu H Ly
  39
  Tiêu Dao
  6
  #G#b#e3c33ccH Lu
  38
  Thiên Long
  7
  #cFF0000#bVn L еc Hnh
  34
  Cái Bang
  8
  KimTraChi
  33
  Thiên Long
  9
  #b#gf0f0f066 Qun Cng T
  31
  Thiên Long
  10
  #b#g0f0ff0Thin Nhn Tuyt
  28
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private